Ροή Αναρτήσεων

Δημοτικές εκλογές: Ξεχωριστή η μάχη για τα Συμβούλια Κοινότητας


Εντελώς ξεχωριστές εκλογικές μάχες αναμένονται να δοθούν σε επίπεδο Συμβουλίων Κοινότητας στους δήμους που προέρχονται από συνενώσεις του νόμου 3852/2010 καθώς εκεί προβλέπεται πια η ξεχωριστή κάλπη, οι ξεχωριστοί συνδιασμοί, η απλή αναλογική και τώρα με το Νομοσχέδιο περί Ιθαγένειας εκλογή προέδρου από το συμβούλιο και μεταξύ των συμβούλων των δύο πρώτων συνδιασμών.

Άρθρο 67 νόμου Ιθαγένειας
Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παρ. 2».
Η έκλογή θα γίνεται τον πρώτο Ιανουάριο της θητείας αλλά ειδικά γι αυτήν την προσεχή περίοδο τον Σεπτέμβριο. Επίσης σημαντικό το Αρθρο 50 του νόμου περί Ιθαγένειας.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 18Α του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού».
Όμως το όλο σκηνικό έχει αλλάξει ήδη από τον νόμο Κλεισθένη 4555/2018 αφού και ο πρόεδρος και το Συμβούλιο Κοινότητας έχουν πια αυξημένες και αποφασιστικές αρμοδιότητες και στην μεγάλη πλειοψηφία του η διοίκηση δεν θα ανήκει στον Δήμαρχο.

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.