Ροή Αναρτήσεων

Δήμος Ξηρομέρου:Προκήρυξη για την πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών (σύνολο θέσεων 4) Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκήρυξη για την πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών (σύνολο θέσεων 4) Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

           Ο Δήμος Ξηρομέρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προσλάβει τέσσερις (4) ειδικούς Συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τις ειδικότητες:
1.-Μια (1) θεση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
2.-Μια (1) θέση Ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών
3.-Μια (1) θέση ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
4.-Μια (1) θέση ειδικότητας Νομικού

       Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών.

Αναλυτικά...

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
΄Εχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 (φεκ 87/τ.Α/2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (φεκ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του αρθρου 213 του ν 4555/2018.......3.-Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξηρομέρου (ΦΕΚ 724/ τ.Β’ /21.03.2014)
4.-Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δικαιούται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συνεργατών  (όσοι και οι Αντιδημαρχοι ).
5.-Τις  αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό  και την εύρυθμη συνεργασία του γραφείου Δημάρχου με την Τεχνική Υπηρεσία για την απρόσκοπτη και ταχεία υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων. 

Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να καλύψει:
1.-Μια (1) θεση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε.  Πολιτικών Μηχανικών, 5ετους τουλάχιστον εμπειρίας, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσληφθηκε.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α.-τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 
β.-Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  
γ.-Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
δ.-Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση ξένης γλώσσας (καλή γνώση Αγγλικής), επιθυμητή η άριστη γνώση AUTOCAD.

     Ο Ειδικός  Συνεργάτης Πολιτικός Μηχανικός θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης: Επιτελική και συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων.


2.-Μια (1) θέση Ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας Π.Ε. Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών, 5ετους τουλάχιστον εμπειρίας, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσληφθηκε.  

Οι υποψηφιοι/ες πρεπει να εχουν τα εξης προσοντα:
α.-τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07. 
β.-Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
γ.-Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
δ.-ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Απαραίτητη η άριστη γνώση AUTOCAD. Θα εκτιμηθούν επιπλέον η γνώση ξένης γλώσσας  (Καλή γνώση Αγγλικής, επιθυμητή καλή γνώση 2ης  γλώσσας της ΕΕ), η εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις κτιριακών έργων, πολεοδομικές μελέτες - αναπλάσεις, ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων και διατηρητέων κλπ.

        Αντικείμενο της απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Αρχιτέκτονα θα είναι, σε συνεργασία με τον Ειδικό Συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό, η επιτελική και συμβουλευτική δράση για ωρίμανση, δημοπράτηση δημόσιων συμβάσεων. Επίσης ο προγραμματισμός και οι προτάσεις για τη σύνταξη πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, αστικές αναπλάσεις, διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι κλπ. Συνεπικουρία εργασιών γραφείου και εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών αντικειμένων.

3.-Μια (1) θέση ειδικότητας Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 5ετούς εμπειρίας, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσελήφθηκε.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α.-τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07. 
β.-Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
γ.-Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β΄ τάξεως ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α΄ τάξεως ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
δ.-ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα των ανωτέρω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Απαραίτητη η καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η καλή γνώση ξένης γλώσσας  Ε.Ε. και η εμπειρία στις μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

      Αντικείμενο απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Ηλεκτρολόγου θα είναι η συνεπικουρία των Ειδικών Συνεργατών, Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού, για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση δημοσιών συμβάσεων γενικά και ειδικά έργων ηλεκτροφωτισμού, ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, προτάσεις μηχανοργάνωσης του δήμου κλπ.
  
4. Μια (1) θέση ειδικότητας Νομικού, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας  δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α.-τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 
β.-Πτυχίο νομικής 

Το αντικείμενο απασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Νομικού  θα είναι σε θέματα νομικής φύσεως όπως παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για εξώδικα αιτήματα προς τον ∆ήµο, παροχή υποστήριξης σε νομικά θέματα πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, παροχή συμβουλών και επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών του ∆ήµου µε τρίτους και γενικότερα παροχή νομικών υπηρεσιών όπου ζητηθούν.
     Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο µε την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (παρ. 7 άρθρο 163 του ν. 3584/2007).   
  
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
    Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
     Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
     Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

        Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση των Ειδικών Συνεργατών, να υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας (Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη. 

             Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισµού και την ειδική εµπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07, δηλαδή: 
1.-Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. 
2.-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.  
3.-Να µην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυµα ή ασυµβίβαστο µε την ανωτέρω θέση. 
4.-Να είναι υγιείς.
5.-Να µην έχουν απολυθεί από προηγούµενη κατεχόµενη συναφή θέση, για πειθαρχικούς λόγους.  
        
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την αίτησή τους: 
Α)-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού. 
Β)-Σύντοµο περί των ανωτέρω βιογραφικό σηµείωµα. 
Γ)-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας. 
∆)-Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή αντίγραφο επικυρωµένο νοµίµως.     

           Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο ∆ήµο µας µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε µια εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα.   
        Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαµβανόμενων  (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07) και η απόφαση ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της κυβέρνησης. 
      Οι προσλήψεις  θα ολοκληρωθουν  µε την υπογραφή από τους προσλαµβανόµενους ειδικής σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 
         Η προκήρυξη αυτή να τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα,  να δηµοσιευθεί σε µία (1) εφηµερίδα του νοµού καθώς και να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.