Ροή Αναρτήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων παιδικών σταθμών.Αστακός, 08.11.2019
Αριθ. πρωτ.: 1013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ.: 2646041204
e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Νομικό Πρόσωπο, προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 4.798,44 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 58/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.
Η προμήθεια αφορά την Κάθε Δομή και πιο συγκεκριμένα οι ζητούμενες ποσότητες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας για κάθε μία από τις Δομές (σύμφωνα με προηγούμενες καταναλώσεις) είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, ως εξής:


Σε περίπτωση περισσότερων ισοδύναμων προσφορών η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο N. 4412/2016.
Η παράδοση των ποσοτήτων του Πετρελαίου Θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της κάθε Δομής και κατόπιν εντολής του Νομικού Προσώπου.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Δ) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη 14.11.2019 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 300 06, Fax: 2646041204 και στο e-mail.: npdddimouxiromerou@yahoo.gr
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για την κάθε Δομή που τον ενδιαφέρει.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία και σχετικά με τους όρους της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041204 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς:

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.