Ροή Αναρτήσεων

Πρόσκληση για έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξηρομέρου.


Αστακός, 22.01.2020
Αριθ. πρωτ: 397
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου
(Ως πίνακα αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις 23 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., σε ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Αποδοχή δωρεάν προσωρινής παραχώρησης δύο (2) οχημάτων (απορριμματοφόρων), από τον Δήμο Λευκάδας.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπόθεση του Κουνάδη Απόστολου του Γεωργίου.
5. Ορισμός δικηγόρου ως η αριθ. 106/2019 απόφαση.
6. Ορισμός δικηγόρου ως η αριθ. 125/2019 απόφαση.
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020.
8. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020.
9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2020.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020.

Η συνεδρίαση αυτή θεωρείται κατεπείγουσα λόγω:
Α. Άμεσης ανάγκης αποδοχής της δωρεάν προσωρινής παραχώρησης δύο (2) οχημάτων (απορριμματοφόρων) από τον Δήμο Λευκάδας, για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Β. Έγκαιρου προγραμματισμού προσλήψεων 8μηνης διάρκειας, για την ενίσχυση των ανταποδοτικών μας υπηρεσιών, εξαιτίας προθεσμιών.
Γ. Ορισμού δικηγόρων για την συζήτηση την 24.01.2020 υποθέσεων του Δήμου κατά κατασχετηρίων και συζήτησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
Δ. Αναγκαιότητας καταβολής των ταχυδρομικών τελών (αγορά γραμματοσήμων, συστημένες, ομαδικές επιστολές κ.λ.π.) και της ομαλής ροής της εξερχόμενης αλληλογραφίας του Δήμου κατά το τρέχον έτος.
Ε. Συγκρότησης επιτροπών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

Ιωάννης Τριανταφυλλάκης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
α) Εκ της πλειοψηφίας.
1. Σωτήριος Γερόλυμος
2. Παναγιώτης Τζαχρήστας 
3. Παναγιώτης Γκόλιας Δήμαρχος
4. Ελευθέριος Μάντζαρης

β) Εκ της μειοψηφίας.
1. Ερωτόκριτος Γαλούνης (μείζονα) 
2. Στυλιανός Παπαναστάσης (ελάσσονα) 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ.
Εκ της πλειοψηφίας.
1. Κων/νος Μπαμπούρης 
2. Βασίλειος Πολύζος

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.