Ροή Αναρτήσεων

Συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες του Δήμου Ξηρομέρου, από την Κοινωφελή Επιχείρηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                Αστακός, 13/3/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.                                                             Αρ. Πρωτ. : 17
Πληρ. : ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταχ. Δνση: Αστακός Αιτ/νιας
Τηλ. & Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΘΕΜΑ: Συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες του Δήμου Ξηρομέρου, από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου , μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορονοϊου (COVID-19) από 16/3/2020 έως 24/3/2020....


ΑΠΟΦΑΣΗ
17/2020
Ο Πρόεδρος
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 1249Β/3/14-6-2011 ΦΕΚ σύστασης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.
2. Τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορονοϊού COVID-19.
3. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος
Β)
4. Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'42)
"Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού"
5. Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-
Ξ7Η) Απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα "Μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού
COVID-19 σε χώρους εργασίας"
6. Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A'): "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του".
7. Το γεγονός ότι στην Κοινωφελή Επιχείρηση υπάρχει εξειδικευμένο
προσωπικό (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) από το πρόγραμμα
βοήθεια στο σπίτι , που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους,
ενώ το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, δεν ανήκει στις δομές που
παραμένουν κλειστές.
8. Την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας με σκοπό την
προστασία τους από κάθε πιθανό κίνδυνο.
9. Τις βεβαιώσεις των ΚΥ Αστακού , ΚΥ Μύτικα και ιδιωτών Ιατρών για
συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση και το πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι για την κάλυψη του ανωτέρω σκοπού.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου να συνδράμει στη
συνταγογράφηση των φαρμάκων και των εξετάσεων όλων των
ενδιαφερομένων ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων του Δήμου Ξηρομέρου,
σε μια προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού και
ελαχιστοποίησης της μετακίνησής τους.
Β. Τη συνεργασία του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με τα ΚΥ Μύτικα,
Αστακού και ιδιώτες Ιατρούς για τη διεκπεραίωση της συνταγογράφησης
φαρμάκων και εξετάσεων σε ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους από
16/3/2020 έως 24/3/2020.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δήμος Ξηρομέρου
-Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης
-Υπεύθυνους προγράμματος ΒΣΣ
και λοιπό προσωπικό
-ΚΥ Αστακού
-ΚΥ Μύτικα
-Ιδιώτες Ιατροί

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.