Ροή Αναρτήσεων

Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αστακού.

l00
 
Αστακός, 17.3.2020
Αριθ. πρωτ.: 2036
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60534 /35
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: «Αναστολή λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αστακού».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 43/2020

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το άρθρο 2 παρ.17 του Ν.4497/17 περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού και διάδοσής της».
4. Το γεγονός ότι απαιτείται να ληφθούν έκτακτα προληπτικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19 για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Την αναστολή προσωρινά και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Αστακού για το χρονικό διάστημα από 17-03-2020 έως και 24-03-2020.
Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 24.3.2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.