Ροή Αναρτήσεων

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.


texnikos asfaleias uporeoseis
 
Αστακός 14.04.2020 
Αρίθ. πρωτ.: 2492
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360526/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας" συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.899,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 21.04.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης
Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 73 παρ. 6 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ. 3/2020 μελέτη.
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
 

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.