Μετάφραση

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου το Σάββατο 16 Μαΐου.


Αστακός, 12.5.2020
Αριθ. πρωτ: 212
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν στη τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Μαΐου, του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α'/11.03.2020) και την αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020.
2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομκής Στρατηγικής 2021-2024.
3. Υποβολή στο Δ.Σ έγκρισης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου έτους 2019.
4. Υποβολή στο Δ.Σ έγκρισης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1ου Τριμήνου έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
3. Ερωτόκριτος Γαλούνης
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

Αναπληρωματικά μέλη.
7. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: