Ροή Αναρτήσεων

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ:Ξεκίνησε η χορήγηση της πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων...


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΘΕΜΑ: Οδηγίες Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με την απόφαση την υπ'αριθμ.  62038/ 5-9-2019 (ΦΕΚ 3440 / 11-09- 2019 τεύχος Β΄) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ από την  πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με  τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε  αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση  αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και  αποχέτευσης ( Ν. 3582/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄).

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτ. δ΄).

γ)  Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά  των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που  μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτ.  ε΄).

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών,  αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικά χώρων (Ν. 3852/2010 άρθρο 83 παρ.  2 περίπτ. . δ΄).

Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας  προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του  ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι  διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5  – 15.6.1959, 152 του Ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του Ν. 4129/2013.

Από  τα παραπάνω συνάγεται ότι από την Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων  μπορούν να πληρώνονται δαπάνες μόνο για την θεραπεία επειγουσών και  έκτακτων αναγκών ενώ αν πρόκειται για πάγιες ανάγκες, αυτές εκτελούνται  με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές η Πάγια Προκαταβολή.

Με την παρ. 3  του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι για προμήθειες, εργασίες  και μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι  τετρακοσίων (400,00) ευρώ, δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών  ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή  τεχνικών προδιαγραφών.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας  προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό  ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο  Πρόεδρος της κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ Ν. 3852/2010), όταν  αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους και ο  Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό  από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ Ν.  3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται  έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε προς τους Προέδρους αναγράφονται τα εξής:

Α. Ο Δήμος διαθέτει ετησίως το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό ήτοι το σύνολο των 37.000 €.

Β. Δεδομένου ότι δεν διαθέτει πιστοποιημένες εν λειτουργία παιδικές χαρές δεν νομιμοποιείται καμία δαπάνη της περιπτώσεως γ'.Επισημαίνεται ότι:

α) Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής γίνονται δεκτά μόνο  νόμιμα παραστατικά και συγκεκριμένα για προμήθειες απαιτούνται  τιμολόγια- δελτία αποστολής και για τις εργασίες απαιτούνται τιμολόγια  παροχής υπηρεσιών ή διπλότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με  δραστηριότητα του αναδόχου συναφή με το αντικείμενο της εργασίας που του  ανατίθεται.

β) Στα παραστατικά δαπανών που το  καθαρό ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι πάνω από 150,00 € στην διαδικασία  εξόφλησης του με χρηματικό ένταλμα πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία  του Δήμου γίνεται παρακράτηση φόρου 4% για τα τιμολόγια –  δελτία αποστολής (αυτά δηλαδή που αφορούν προμήθειες ειδών- υλικών) και  8% στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τις διπλότυπες αποδείξεις παροχής  υπηρεσίας (αυτά δηλαδή που αφορούν εργασίες).

Επομένως οι υπόλογοι  των χρηματικών ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής θα πρέπει να υπολογίζουν  και να παρακρατούν το ανάλογο κάθε φορά ποσό, όταν το καθαρό ποσό  του τιμολογίου υπερβαίνει το ποσό των 150,00 € διότι με τη λήξη του  οικονομικού έτους στους επαγγελματίες που έχει γίνει παρακράτηση φόρου  θα αποσταλεί βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου για φορολογική τους χρήση.

Τα  τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται στο λογιστήριο του Δήμου έως το  τέλος του μήνα που εκδίδονται επειδή πρέπει να καταχωρούνται εγκαίρως  στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου λόγω άντλησης στατιστικών στοιχείων  από το Υπ. Εσωτερικών.

Ο υπόλογος διαχειριστής καταθέτει το αδιάθετο ποσό της πάγιας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο.

Τα παραστατικά των δαπανών θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία,Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Επάγγελμα: ΟΤΑ, Διεύθυνση: Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, ΑΦΜ: 800076242, Δ.Ο.Υ.: Αγρινίου.


Για την εύρυθμη λειτουργία παρατίθεται η νομότυπη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:

1. Απόφαση Προέδρου Ανάθεσης Προμήθειας – Εργασίας (διατίθεται πρότυπο)

2. Βεβαίωση Καλής εκτέλεσης (διατίθεται πρότυπο)

3. Τιμολόγιο

4. Ισόποση ανάληψη ή μεταφορά χρημάτων στον δικαιούχο εργολάβο από τον  λογ/μο της Κοινότητας (απαγορεύεται άλλη χρήση του λογαριασμού).

5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο λογιστήριο και τον  Προιστάμενο Δ/κων & Οικονομικών έως το τέλος του μήνα που εκδόθηκε  το τιμολόγιο, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω.

6.  Απόδοση λογαριασμού έως το αργότερο τις αρχές Δεκεμβρίου ώστε να  μπορέσει να ανταπεξέλθει στον έλεγχο και τις αποτυπώσεις η Οικονομική  Υπηρεσία (διατίθεται πρότυπο).

Παρακαλώ να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους σας:

- στις δαπάνες που θα πραγματοποιήσετε οι οποίες οφείλουν να κινούνται εντός της νομοθεσίας &

- στην ακολουθούμενη διαδικασία ώστε να εξοφλούνται τα τιμολόγια χωρίς προβλήματα.

Η Οικονομική Υπηρεσία και ο υπογραφόμενος βρισκόμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

27 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ο υπερ-Δημαρχος!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Γουόκμαν😀

Ανώνυμος είπε...

θετικό βήματάκι μέν. αλλά στην σωστή κατεύθυνση.
και άς μήν τιμι παραδέχονται κάποιοι(λίγοι όμως) αμετανόητοι της δημοτικής αντιπολίτευσης της 'φακής'

Ανώνυμος είπε...

Μακαρι ο δημος να ειχε δυο τρεις σαν τον συγκεκριμενο
δουλεια απο το πρωι μεχρι το βραδυ
Δουλεψτε ολοι και λιγα λογια τα απαραιτητα για την προβολη του εργου και αφηστε αυτους που απετυχαν να κλαψουριζουν

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι να ήσουν σαν αυτόν εσύ που γράφεις σχόλια......υπερ Τεμπέλη.....

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιδήμαρχος! Σωστός, τίμιος παντελονάτος , υπερ-εργατικός, υπερ-αποτελεσματικός. Έχουν χάσει πολλοί τον ύπνο από αυτόν!

Ανώνυμος είπε...

Ο Συγκεκριμένος έχει και δύο απολυτήρια λυκείου αυτό λέει πολλά

Ανώνυμος είπε...

3.31 το άλλο με τον τοτο το ξέρεις? Για ρώτα λίγο έξω τον κόσμο.

Ανώνυμος είπε...

4:07 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ ΕΣΥ ΤΙ ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΠΑΜΕ ΕΧΕΙΣ? ΤΙΠΟΤΑΑΑΑΑΑΑ????? ΑΝΩΤΑΤΗ ΡΟΥΦΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ.ΑΠΟ ΠΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΠΑΜΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ? ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΞΕΦΤΙΛΑΣ. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΜΠΕΛΑΖΕΙΣ ΣΟΥ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ. ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ Ο ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ......ΚΟΥΡΑΓΙΟ....ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Ανώνυμος είπε...

4:07 ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 2 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ .ΕΝΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΙΕΚ? ΕΓΩ ΕΧΩ 4 ΚΑΙ ΠΑΩ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΟ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ?ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ

Ανώνυμος είπε...

3:31 ΧΑΡΙΣΕ ΜΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑΚΙ ΣΟΥ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΞΕΡΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΞΩ. ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ, ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΤΕ ΕΣΕΙΣ. ΑΚΟΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ. ΤΡΕΧΕΙ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΠΡΑΣΕΙ ΨΗΦΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

γιατί έχει δυο απολυτήρια ??? σε δυο πήγαινε ???

Ανώνυμος είπε...

έχει πολλές βοήθειες ο Σωτήρης

Ανώνυμος είπε...

Γιατι δεν αναλαμβάνεις την υδρευση αφου είσαι τόσο καλός η είσαι μόνο για τα οικονομικα σωτηρακη και τα χαιλικια...

Ανώνυμος είπε...

7:18 ειστε παντελως αμόρφωτος......προφανως είναι ένα από γενικό Λύκειο και ένα από ΙΕΚ. Εγώ έχω απολυτήριο Γενικού Λυκείου, πτυχίο Πανεπιστημίου και 4 απολυτήριο από ΙΕΚ διάφορες και συναφής ιδιοτήτων. Έλεος πια δεν ξέρετε τι σας ταΐζουν τα γαλουνακια. Ειστε άσχετοι παντελώς και γραφετε κιόλας....ανικανοι

Ανώνυμος είπε...

master στη ρουφινιά πήρες ?

Ανώνυμος είπε...

Οχι τέτοιες γνώσεις δεν μου χρειάζονται τις αφήνω για εσενα για να έχεις μια ελπίδα για να επιβιώσεις.....

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σας.Μπορείτε κ.Γερόλυμε να αναφέρετε τι ποσά θα διαχειρίζονται ετησίως , και τι έργα θα χρησιμοποιούν στις πάγιες προκαταβολές οι πρόεδροι των Κοινοτήτων και πιο συγκεκριμένα τι ποσά θα παίρνουν ετησίως οι Κοινότητες : Αστακού , Φυτειών , Παπαδάτου , Κανδήλας , Μύτικα , Σκουρτου , Αγράμπελο , Χρυσοβίτσα , Μαχαιρας, Βλυζανά , Καραισκάκη ; ο Νόμος ειναι σαφέστατος ως προς τη διαχείρηση των ποσών. Εσεις γιατί δεν το κοινοποιείτε ώστε να δει ο κόσμος και τα ποσά ; ;

Ανώνυμος είπε...

Έχετε πλακα εσεις....σας έχει κοπεί η μάσα και έχετε κόψει αλυσίδα.....ρε δουλέψτε.....αλλιως δεν θα φάτε....

Ανώνυμος είπε...

Με μια αιτησουλα σας στο δημαρχειο θα μάθετε άγνωστα....και εγώ έτσι έμαθα από τον Κο Γερολυμο αυτά που ήθελα. Αιτησουλα και θα μάθεις.....εκτος και είσαι και εσυ από αυτούς βγαίνουν στα blog ανώνυμα και γράφουν για 5 ευρω σχόλια ΔΗΘΕΝ. Για τις εντυπωσεις....για πες μας τι έγινε με την αιτησουλα σου..

Ανώνυμος είπε...

Αντικοινωνικός, τοξικός σλρουπ σλρουπ και ρουφιανακος

Ανώνυμος είπε...

Μπερδεύεσε με τον ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟ ΤΟΝ γαλουνη και τον ΣΥΓΧΩΡΕΜΕΝΟ ΤΟΝ σταικο......αυτοι ήταν τέτοιοι

Ανώνυμος είπε...

σωτηρακη τελειωσε ο μητσοτάκης θα πας μεσουλογγι?

Ανώνυμος είπε...

20 χρόνια εκεί θα είναι πρώτος και καλύτερος.....και θα σας περνάει 10 χέρια καθε μερα να μην ξεχνάτε το χωνί που τρώτε......απατεωνες......

Ανώνυμος είπε...

Ένας γραμματέας που έγινε αντιδήμαρχος ... Και απολυτίριο λυκείου

Ανώνυμος είπε...

Ε οχι και γραμματέας. Υπάλληλος. Με απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο Διοίκησης και Οικονομίας και μεταπτυχιακό...εσυ τι εχεις; Τιποτααααα; κριιιιιμα Έτσι ειναι η ζωη του τεμπέλη αμα κάθεσαι όλη μέρα και περιμενεις να βγει ο συγχωρεμένος να σε διορίσει.....τα συλλυπητήριά μου. Παρακαλώ να ανέβει .

Ανώνυμος είπε...

Οι περισσοτεροι στο δημο έχουν μπει με απολυτήριο Λυκείου και δικαστικές αποφάσεις. Αυτός και άλλος ένας πιο νέος υπάλληλος ειναι που έχουν μπει με Ασεπ. Γι αυτο φιλε μου κριτική σε αυτους με τις δικαστικές αποφάσεις.....

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.