Μετάφραση

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

Θέση πήρε η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις συντονισμένες αντιδράσεις κατά της περιβόητης ΠΟΑΥ, που καταγράφονται στον δήμο Ξηρομέρου.Η Αναπτυξιακή, παραθέτει το ιστορικό της εκπόνησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους 500 εργαζομένους των 13 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.
Τονίζεται ακόμη, ότι για την ίδρυση της ΠΟΑΥ (Περιοχή Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ελήφθησαν όλες οι αναγκαίες θετικές γνωμοδοτήσεις.
“Με την δημιουργία της ΠΟΑΥ δημιουργείται ένας οργανωμένος αποδέκτης ο οποίος επιτρέπει καλύτερο έλεγχο ως προς την ασκούμενη δραστηριότητα, προστατεύει το περιβάλλον και την υγιή επιχειρηματικότητα”, τονίζεται ακόμη στην αναλυτική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα:
“Στα πλαίσια της ίδρυσης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας με φορέα διαχείρισης την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας παραθέσουμε στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ίδρυση της.
Η ενημέρωση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του φορέα για την κατανόηση του θέματος από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, αναπόσπαστο μέλος των οποίων είναι και οι 500 εργαζόμενοι μας οι οποίοι ανησυχούν καθώς το θέμα έχει λάβει αδικαιολόγητα αρνητική δημοσιότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται δεκατρείς (13) επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες απασχολούν 500 εργαζομένους με τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελούν κατοίκους της περιοχής ενδιαφέροντος.
Το αίτημα για την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στις 30/10/2015. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (Β΄ 2505/2011) και την Υ.Α. με αρ. Η.Π. 17239/30-8-2002 (Β΄ 1175), υποβλήθηκαν οι κάτωθι μελέτες και τεχνικές εκθέσεις:
1. Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας της αιτούμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (Β’ 1175).
2. Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με τον καθορισμό της Π.ΟΑ.Υ. προτάσεων του φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται από την παράγραφο γ του Άρθρου 1 και του Παραρτήματος Γ της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (Β’ 1175).
3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006).
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την έγκριση της Π.Ο.Α.Υ τηρήθηκε το σύνολο των κανόνων διαβούλευσης. Ειδικότερα για την ΣΜΠΕ η σχετική μελέτη τέθηκε σε διαβούλευση με τα υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88819/3591/5.12.2018 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3785/273/16.01.2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ. Ο φάκελος διαβιβάστηκε σε δώδεκα (12) συναρμόδιους φορείς και είκοσι δύο (22) υπηρεσίες των φορέων αυτών σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Παράλληλα δημοσιοποιήθηκε σε δύο εφημερίδες εθνικής εμβέλειας (Ηχώ των Δημοπρασιών (δημοσίευση 12/2/2019) και Γενική Δημοπρασιών (δημοσίευση 12/2/2019) και στους ιστότοπους του ΥΠΕΝ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως φαίνεται στους παρακάτω συνδέσμους.
Οι γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν ήταν στο σύνολο τους θετικές ενώ οι τροποποιήσεις – ενημερώσεις που απαιτήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν πλήρως στη μελέτη.
Για τον τελικό χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχών κατάλληλων για τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της χωρικής πολυκριτηριακής ανάλυσης λήψης αποφάσεων (spatial multi-criteria decision analysis, MCDA), με τη παράλληλη ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας (suitability models). Όσον αφορά τις in situ μετρήσεις, αυτές πραγματοποιήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με δειγματοληψία και αναλύσεις. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ. στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του, αξιολογήθηκαν τέσσερα (4) σενάρια μέσω του μοντέλου προβλέψεων MERAMOD (Πρόγραμμα MERAMΕD χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Ανατολικής Μεσογείου). Ειδικότερα για τον προσδιορισμό της έκτασης και της δυναμικότητας των μονάδων εντός της εν λόγω ΠΟΑΥ ελήφθησαν υπόψη μία σειρά κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Άρθρο 3 της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (ΦΕΚ 1175Β/2002).
Στη λύση που επιλέχθηκε, η Π.Ο.Α.Υ θα αποτελείται από δέκα (10) ζώνες παραγωγής από τις οποίες μόνο ένα τμήμα αφορά αποκλειστικά ίδρυση νέων μονάδων. Παράλληλα στο σχεδιασμό προβλέπονται ζώνες υδρανάπαυσης στις οποίες μετεγκαθίστανται μονάδες με απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών ελευθερώνοντας την θέση που καταλάμβαναν στις παραγωγικές ζώνες.
Οι προτεινόμενες παραγωγικές ζώνες εντάσσονται σε μια ευρύτερη περιοχή έκτασης 622.592 στρεμμάτων (ΠΑΥ Α3_ΥΑ31722/4-11-2011/ΦΕΚ2005/4-11-2011). Οι παραγωγικές ζώνες καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την μελέτη, έκταση 16.230 στρεμμάτων (2,61% επί της συνολικής έκτασης), ενώ οι μισθωμένες εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 1.822,75 (0,29%) στρεμμάτων.
Στο παραγωγικό σενάριο που επιλέχθηκε στα πλαίσια της μελέτης δεν παρατηρούνται σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς δεν παρατηρούνται αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ των μονάδων, όσο και των ζωνών παραγωγής. Όσον αφορά τις προτεινόμενες επεκτάσεις των υφιστάμενων μονάδων είναι περιορισμένες και απολύτως απαραίτητες για την βιωσιμότητα τους. Η ίδρυση νέων μονάδων κρίνεται απαραίτητη για να μη δημιουργηθούν συνθήκες αποκλεισμού σε νέους επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.
Επισημαίνεται επίσης ότι στα πλαίσια του χωροταξικού ελέγχου δεν έχουν καταγραφεί συγκρούσεις με υφιστάμενες δραστηριότητες και ειδικότερα σε περίπτωση τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος έχει γίνει τόσο για τις υφιστάμενες με τις επεκτάσεις τους, όσο και για τις νέες μονάδες. Σημειώνεται ότι πέραν της τεκμηρίωσης στα πλαίσια της μελέτης για το θέμα αυτό έχουν αποφανθεί τόσο οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ όσο και τα Υπουργεία Ανάπτυξη & Επενδύσεων και Τουρισμού καθώς και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Επιπλέον στην πλειονότητα τους οι νέες θέσεις γειτνιάζουν με τις προστατευόμενες περιοχές του «Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου – Ευήνου και νήσων Εχινάδων» στις οποίες επιτρέπεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, όμως λόγω του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για αυτές, δεν επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη, παρά μόνο η εγκατάσταση ελαφριών υποδομών για ήπια αναψυχή.
Ειδικότερα για τον παραλιακό άξονα Αστακού – Μύτικα που συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιδράσεις για την ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. τονίζεται ότι σε μήκος ακτογραμμής 40,33Km η προβολή των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο χερσαίο τμήμα της ακτής ανέρχεται σε 2,38Km ποσοστό μόλις 5,9% επί του συνόλου. Επιπλέον οι μονάδες βρίσκονται σε σημεία δυσπρόσιτα, μακριά απο παραλίες, μη προσβάσιμα για αναψυχή για τους πολίτες και χωρίς διαθέσιμο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για οποιαδήποτε άλλη υποδομή.
Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί ότι με την δημιουργία της ΠΟΑΥ δημιουργείται ένας οργανωμένος αποδέκτης ο οποίος επιτρέπει καλύτερο έλεγχο ως προς την ασκούμενη δραστηριότητα, προστατεύει το περιβάλλον και την υγιή επιχειρηματικότητα. Αναλυτικότερα:
1. Δεν καταγράφονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενές κατά το Νόμο διαδικασίες εκπόνησης και ελέγχου των μελετών από πλήθος Φορέων και Υπηρεσιών ενώ έχουν ακολουθηθεί το σύνολο των διαδικασιών δημοσιοποίησης.
3. Η περιοχή είναι αποδέκτης σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών διασφαλίζοντας τις θέσεις των εργαζομένων στον κλάδο δημιουργώντας προοπτικές για αύξηση της απασχόλησης ενώ προβλέπονται άμεσες και έμμεσες θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή λόγω των παραπάνω επενδύσεων.
4. Δεν καταγράφονται συγκρούσεις με άλλες χρήσεις ούτε παρεμποδίζεται οποιαδήποτε αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή ενδιαφέροντος. Ειδικότερα δεν παρουσιάζεται καμία σύγκρουση με πιθανές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Εξάλλου η μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στη περιοχή τα τελευταία χρόνια υλοποιείτε από επιχειρηματία του χώρου των ιχθυοκαλλιεργητών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνηση.

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η θάλασσα δεν είναι των δημάρχων και των δήμων
Είναι όλων των Ελλήνων!

Ανώνυμος είπε...

Τα 500 άτομα που δουλεύουν χειμώνα καλοκαρι τι θα γίνουν ;;

Ανώνυμος είπε...

Τι σχέση έχουν τα 500 άτομα που δουλεύουν, με την μετεγκατάσταση των μονάδων σε ΠΟΑΥ, σοβαρευτείτε κάποιοι, αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό τηρούνται όλα τα ανάλογα.

Ανώνυμος είπε...

Τα 500 άτομα θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν μέχρι και σήμερα Τέτοιου είδους ψευτοδιληματα είναι εκ του πονηρου και μπαίνουν μόνο από αυτούς που διαχρονικό τα επιχηρηματικα και όχι μόνο συμφέροντα τους ταυτίζονται με αυτά των ιχθυοκαλειεργιτων και το μόνο που εξυπηρετούν είναι τη διασπαση και τον αποπροσανατολισμο Αυτό που θέλουμε είναι τη συνύπαρξη με κανόνες Αυτό είναι το διακύβευμα όλα τα άλλα Καλό θα είναι να τα ακούμε με επιφυλακτικοτητα τουλάχιστον Αλήθεια ο πρώην Δήμαρχος έχει προσωπική άποψη για το θέμα? Τι λέει για τη διαφαινωμενη ολιγωρία του τα προηγούμενα χρόνια? Μόνο εγώ έχω την αίσθηση ότι κρύβεται πίσω από μια ανακοίνωση της παράταξης? Ποιας παράταξης άραγε? Υπάρχει παράταξη?

Ανώνυμος είπε...

σιγά την ... ανάταξη.

Ανώνυμος είπε...

Αφού θελουν να διώξουν τις μονάδες όλες .δεν ακούτε τον Πάνο Χολή ότι η ιχθυοκαλλιέργειες ήταν είχαν αποτυχία ολα τα χρόνια κλπ τα άτομα αυτά που δουλεύουν τι θα απογίνουν ;;

Ανώνυμος είπε...

Η προπαγανδα σας επενδυτες με δανεικα και επιδοτησεις δεν θα περασει
Θελουμε τις ιχθυοκαλλιεργειες αλλα αλλ παντου ππως πατε να αρπαξετε εσεις
Καθηστε στο τραπεζι να συζητησετε γιατι ο κοσμος εχει θυμωσει και θα χασετε ετοιμαζεται τσουναμι

Ανώνυμος είπε...

η αποψη του πρώημ δημαρχου και της δημοτικής του παραταξης, μετα την πολιτική συντριπτικη ήττσ, δεν εχει η δημοτική αοοψη αυτή καμια πυσιαστική αξια για τον δήμο μας και σημασία.

Ανώνυμος είπε...

η αποψη του πρώην δημαρχου και της δημοτικής του παραταξης, μετα την πολιτική συντριπτικη ήττσ, δεν εχει η δημοτική αποψη αυτή καμια ουσιαστική αξια για τον δήμο μας και σημασία.

Ανώνυμος είπε...

γιατι ήταν μια παταγώδη αποτυχία για το δήμο

Ανώνυμος είπε...

Θετικές γνωμοδοτήσεις έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια......αραγε ποιος άφαντος τις εδωσε; Κωστάκη μηοως τις δωσατε εσεις και τώρα κανετε τον χαζουλη;;;;;μηοως κανατε τις "συνεννοήσεις " με τα ανάλογα δωράκια και ΠΕΤΑΤΕ το μπαλάκι στους τωρινούς.;;;; χμμμ βρωμάει η υπόθεση από το παρελθόν...

Ανώνυμος είπε...

Αντί να πάνε στα σπίτια τους. καθονται και εκθέτουν τους εαυτους τους καθημερινα και ανεπανόρθωτα.

Ανώνυμος είπε...

άστους να εκτίθονται και να ξαναεκτεθούν στις δημοτικες του 23
με τα αυτα """χάλια τους"""" οτι δήθεν δηλαδή
δεν ηξεραν τιποτα ο γεωργουλας και ο γαλουνης
για την περιβόητη γνωμοδότηση και εκαναν τους "κινέζους"

άμα παρουν ανω του 7 τα εκατό στος δημοτικες το 23
γράψε γραμμα και γραφή.