Ροή Αναρτήσεων

Σε απευθεία ανάθεση η νέα βλάβη νερού που είχαμε είδη αναφερθεί.

To Δραγαμέστο Νέα είχε αναφερθεί στην νέα βλάβη νερου δείτε εδω το σχετικό άθρο 

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 18Ο ΧΛΜ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ. 

                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / 2019
Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).
 2. Την αριθ. 131/2019 ( ΑΔΑ ΩΦΚΑΩΚΖ-ΕΥΑ) περί «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αποκατάσταση βλαβών κεντρικού αγωγού δικτύου ύδρευσης & αντλιοστασίων Αστακού ».
3. Το αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/308701/4568/21.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Αιτωλ/νίας.
 4. Το αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/319497/4721/31.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Αιτωλ/νίας. 5.Το αριθ. πρωτ. οικ. 9337/01.11.2019 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ανατεθεί η αποκατάσταση της ζημιάς με τη μορφή του κατεπείγοντος σε εξωτερικό ανάδοχο που θα έχει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση ώστε να αποκατασταθούν άμεσα: α. η βλάβη στον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης επί της Ε.Ο. Λεσινίου – Αστακού πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και β. το οδόστρωμα στην βλάβη του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Αστακού που παρουσιάστηκε στο 18ο χλμ επι της Ε.Ο. Αστακού –Αιτωλικού προς αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος των διερχόμενων οχημάτων.
6. Το γεγονός ότι , σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελλοχεύει άμεσος κίνδυνος διακοπής υδροδότησης της πόλης του Αστακού καθώς και πρόκλησης ατυχήματος από τις τομές επί του οδοστρώματος στο 18ο χλμ επι της Ε.Ο. Αστακού –Αιτωλικού.
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπου «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει την άμεση αποκατάσταση α. της βλάβης στον εξωτερικό αγωγό ύδρευσης επί της Ε.Ο. Λεσινίου – Αστακού πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και β. του οδοστρώματος στην βλάβη του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Αστακού που παρουσιάστηκε στο 18ο χλμ επι της Ε.Ο. Αστακού –Αιτωλικού . στην εταιρεία ‘Αφοι Α. Τσέλιου & Σια ΟΕ’ με ΑΦΜ 998661660, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. Η ανωτέρω ελήφθη κατόπιν ελέγχου τήρησης των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010. 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.