Ροή Αναρτήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψηφιακή υπογραφή Νομικού Προσώπου.

     


Με αριθ. πρωτ. 991/05.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής.
       Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά έως την Τρίτη  12.11.2019.


Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.....


4.-Την αναγκαιότητα για την  προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής  του Νομικού Προσώπου.
5.-Τον  15-7134.005 προϋπολογισμού  Εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση ποσού 300,00€ με τίτλο «Προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής – ΤΑΚΤΙΚΑ» και την ΑΑΥ Α-72 

          Το Ν.Π.Δ.Δ.  μας, προκειμένου να αναθέσει την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού  297,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 985/2019 Τεχνική Έκθεση. 
              Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

          Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις 
1.-περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων και
2.-με την οποία δηλώνει ότι Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης

        Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.

          Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την  Τρίτη  12.11.2019 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Φαξ.:2646041204, Email: npdddimouxiromerou@yahoo.gr . 
       Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στοτηλ. 2646041204, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.