Ροή Αναρτήσεων

Άμισθος σύμβουλος του δημάρχου Ξηρομέρου, ορίστηκε ο κος ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ

koutsompinas periklis
Αστακός, 02.02.2020
Αριθ. πρωτ.: 583
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60500
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
11/2020
Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της παρ. 1 θ αυτού.

2. Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα ενεργειακής τεχνολογίας.
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των ειδικών γνώσεων, της πολύχρονης εμπειρίας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του κυρυ Κουτσομπίνα Χ. Περικλή απόφοιτος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών,του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι η άμισθη σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει στον κο ΠΕΡΙΚΛΗ Χ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ξηρομέρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ειδικότερα ο ανωτέρω σύμβουλος θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενεργειακής τεχνολογίας, βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων αυτόματου ελέγχου.
Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31.12.2023, πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δραγαμέστο Νέα | Κατασκευή By web | Designed By WEBSMALL.EU

Εικόνες θέματος από Bim. Από το Blogger.